Megyei fejlesztési lehetőségekről tanácskoztak


2015-03-13 11:19:56  | cikk: pgya  | 


Megyei fejlesztési lehetőségekről tanácskoztak főképe
Tájékoztató rendezvényt szerveztek tegnap a polgármesteri hivatal üléstermében a pápai járás település vezetőinek, amelynek keretében a terület- és településfejlesztés alapinformációit osztották meg a résztvevőkkel. Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Imre László megyei jegyző azért kezdeményezték az összejövetelt, hogy a választásokat követően frissen megválasztott tisztségviselőknek segítsenek bekapcsolódni a pályázati rendszerbe. A megyei önkormányzat jelenleg az Integrált Területi Programján (ITP) dolgozik, összesen 45 milliárd forint fejlesztési támogatás pályázható meg a 2014-20-as időszakra vonatkozóan. Az ITP-ben lesz meghatározva, hogy a megyén belül, hol lesz fejlesztve az egészségügy, hol újítanak fel orvosi rendelőt, hol bővítik majd a bölcsődei, óvodai helyeket, hol javítanak a tömegközlekedésen és az úthálózaton, mely kis- és középvállalkozások kapnak fejlesztési támogatást munkahelyek létesítésére. Az elkövetkező hét éves ciklusban a legfőbb cél a munkahelytermetes, a gazdaságfejlesztés, a turizmus-idegenforgalom bővítése.
Az ülésen dr. Imre László megyei jegyző és Fabacsovics Zoltán megyei főépítész adott választ a megjelent polgármesterek pályázatokkal kapcsolatos kérdéseire, Pápa városát Rádi Róbert, a polgármesteri hivatal kabinetvezetője képviselte.
Dr. Imre László az uniós támogatásokról, a 2014-20-as időszak pályázati lehetőségeiről, illetve a megyei területfejlesztési koncepcióról tartott előadást.

A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési alapjait lerakja. Ezért a megyei területfejlesztési koncepció készítése úgynevezett teljes tervezés, mely kiterjed: a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire egyaránt, beleértve a vidéki térségekkel kapcsolatos témakörökre; a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra; a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra egyaránt; az önkormányzat és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra, de emellett számba veszi a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil szervezetek, egyházak és egyéb társadalmi szerveztek felelősségi körébe tartozó feladatokat. Ez alapján fognak elkészülni az uniós előírások szerint készülő tervdokumentumok, amelyek alulról építkezve készülnek el, kezdve a kistelepülések terveinek összehangolásával egyre magasabb szintre beépítve azokat az országos fejlesztési elképzelésekbe.
A fentiek figyelembevételével Veszprém megye területfejlesztési koncepciójának feladata a megye fejlesztéspolitikájának megfogalmazása, Veszprém megye és térségei területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és az ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározása, a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító megyei fejlesztéspolitika fő irányainak meghatározása, összehangolása, a „jól lét” feltételeinek fokozatos biztosítása az itt élők és ide látogatók számára, a lakosság egészségi állapotának javítása, a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű térségekben, a munkanélküliség mérséklése; a hátrányos térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése; a környezeti feltételek javítása, az innováció feltételeinek javítása a megye megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központjaiban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése; a Balaton üdülőkörzet, mint a kiemelt térség sajátos fejlődésének elősegítése; a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.

- Célunk, hogy jól kidolgozott, megalapozott pályázatokat tudjanak írni az önkormányzatok, a helyi vállalkozások képviselői, helyzetbe legyenek hozva, hogy az embereknek munkájuk legyen. Ez a tétje az Integrált Területi Programnak. Annak nem szabad előfordulnia, hogy az uniós pénzeket nem tudjuk lehívni, bennragadnak, mert az lenne az igazi veszteség a térség számára. Konkrétan még nem lehet tudni, hogy milyen kiírások fognak születni, ezeket a megyei önkormányzat honlapján tesszük közé, illetve a maihoz hasonló találkozók szervezésével kívánjuk minél szélesebb körben megjeleníteni. Ami biztos, hogy a kiírások tervezetét májusban véleményezzük, a konkrétumok szeptemberre várhatóak. Fontos, hogy addigra minél jobban előkészített fejlesztési tervekkel rendelkezzenek a települési önkormányzatok – zárta gondolatait a megyei jegyző.
A találkozó végén a jelenlévők kérdéseire dr. Imre László megyei jegyző és Fabacsovics Zoltán megyei főépítész válaszoltak.

Képek:

Veszprém megye jövőképe
Vonzó, élhető és versenyképes térség kialakítása

A jövőképben megfogalmazottak elérése érdekében Veszprém megye és térségei fejlesztésében a jóváhagyott területfejlesztési dokumentumok szerint prioritást élvez - a versenyképesség növelése, - a térség gazdaságának az itt élők megélhetését segítő fejlesztése, - valamint a megye lakossága életminősége javítása, „jól léte” biztosítása.

„A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és versenyképes térség.
Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a kiemelkedő táji-, természeti és az emberi erőforrások fenntartható használata. Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű együttműködésének is köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek.”

A megye jövőképe olyan távlatot rajzol fel, amelyben - a Nemzeti Fejlesztési Koncepcióban kitűzött országos szintű stratégiai célkitűzések megvalósulásától is függő ütemben és mértékben - Veszprém megyében:
- a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában,
- erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége,
- javulnak a lakosság életkörülményei,
- a gazdaság minden versenyképes szektorában javulnak a fejlődési lehetőségek,
- nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra,
- a XXI. századi innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások és intézmények megyei jelenléte megerősödik;
- a helyi szereplők együttműködése révén a megtermelt jövedelmek lehető legnagyobb része a megyén belül marad, a térség gazdasági szereplőit és polgárait gazdagítja;
- fejlődnek a települések, javul a környezet állapota és a lakosság életminősége,
- nő a megye népességmegtartó és népességvonzó képessége, amelynek eredményeként csökkennek a megyén belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a multikulturális és érdektagolt helyi társadalom konfliktusai jól kezeltek.
- javulnak a gazdaságfejlesztés infrastrukturális feltételei úgy a K-Ny irányú közúti és vasúti, mint az É-D-i irányú közúti és vasúti (Veszprém – Győr) kapcsolatok vonatkozásában,
- a belső közlekedési hálózat javításával valamint a közösségi közlekedés feltételei javításával javul a munkahelyek és az ellátást biztosító központok elérhetősége,
- az információs társadalom legújabb vívmányai elterjedtek, és alkalmazásuk megjelenik a gazdasági és társadalmi életben,
- megvalósulnak klímavédelmet és az energiahatékonyságot szolgáló fejlesztések, nő a megújuló energia termelésének és felhasználásának súlya és aránya úgy a megye gazdaságában, mint településeiben és a háztartásokban,
- a (Székesfehérvár) Várpalota – Veszprém – Ajka gazdasági és innovációs tengely a térségi gazdaságfejlesztés és a tudásipar meghatározó célterületévé válik, bővül Pápa gazdasága és Győr gazdaságával való együttműködése,
- erősödik a táji-, természeti erőforrások fenntartható használata és a helyi potenciálokra és termelési hagyományokra, valamint a bővülő értékesítési lehetőségekre alapozva nő a helyben termelt és felhasznált egészséges élelmiszer mennyisége és aránya,
- kialakulnak a térségi sajátosságokat figyelembevevő tájgazdálkodás feltételei, a táji, természeti adottságokra és kultúrtörténeti hagyományokra épülve, a helyi környezeti feltételekhez igazodva javul a vidéki térségek értékteremtő képessége, szerepe az e térségekben való megélhetésben, a vidék népesség- és képességmegtartásában,
- kiteljesedik a térségi sajátosságokkal bíró szőlőtermesztés és borászat, a helyi karaktert adó egyedi termékek termesztése és feldolgozása,
- a települések megőrzik és gazdagítják természeti- és épített értékeiket, ápolják helyi hagyományaikat, amelyek így a fejlesztés erőforrásaivá válnak,
- javul a megye térszerkezete, azon belül javul az egyes települések szerkezete is, a társadalmilag indokolt és a gazdasági fejlődéssel összehangolt ütemben folytatódik a városközpontok funkcióbővítő megújítása és megkezdődik a vidéki településeken a helyi értéket és karaktert hordozó településközpontok és településrészek revitalizálása,
- bővülnek a zöldfelületek, egyaránt növekszik azok használati értéke és biológiai aktivitása, fokozatosan kialakulnak a települések zöldfelületi rendszerei (hálózatai),
- tovább nő a megye erdősültsége, javul az erdők állapota és ez egyaránt hozzájárul a térségi gazdaság erősödéséhez, az ökológiai-, a turisztikai- és rekreációs potenciál növekedéséhez,
- bővül a turizmus, javulnak a vendégül látás feltételei, a Balaton-felvidék kihasználja a kiemelkedő turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségeket, kialakul a Balaton-felvidék és a Bakony turisztikai és fejlesztési együttműködése,
- Veszprém megyei jogú város integrálódik a Balaton Kiemelt üdülőkörzetbe,
- a Bakonyalja térségében bővülnek a falusi vendéglátás, a rekreáció lehetőségei, javulnak annak feltételei, térségi együttműködései, - biztosítottak és elérhetők az alap-, a közép-, valamint a felsőfokú minőségi oktatás és a képzés, valamint a munkaerő-piaci igények változásához való alkalmazkodást biztosító élethosszig való tanulás feltételei, - kialakul a lakosság sokoldalú ellátásának hatékony rendszere, biztosított az intézményhálózat elérhetősége,
- Veszprém erősödik, mint a felsőfokú képzés és a térségi gazdasággal együttműködő innováció regionális központja (Székesfehérvárral való együttműködésben),
- tovább nő a születéskor várható élettartam, a megye településein biztosítottak az egészséges élet megőrzésének, illetve a gyógyulás feltételei,
- megőrződnek a gazdag hagyományok és tradíciók,
- nő a kultúra szerepe a térségi és a helyi identitás erősödésében, nő a kultúra szerepe a térség és a települések fejlődésében (fejlesztésében), Veszprém megye jövőképe egy dinamikusan megújuló harmóniát tükröz, annak megteremtését vetíti előre.

Harmóniát, amelyet ez a táj - a Balaton part, a Balaton-felvidék, a Bakonyalja, a Bakony, a Somló – is tükröz, harmóniát a rendelkezésre álló sokszínű potenciálok és azok kihasználása között, harmóniát az itt élő emberek képességei, elvárásai és a térség és települései fejlődése között, harmóniát települési környezetben és harmóniát a társadalomban.

A megyei fejlesztési koncepció átfogó célja tehát ennek a harmóniának megteremtése, olyan vonzó, élhető és versenyképes térség kialakítása, amely az itt élők, és az ide látogatók szélesen értelmezett „jól lét”-ének is feltétele. A megyei területfejlesztési stratégiai program a jövőkép elérését előmozdító hosszú távú célokhoz kapcsolódó prioritásokat és a középtávú, 2014-20 közötti időszakra szóló programokat határozza meg. (Forrás: veszpremmegye.hu)

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-07-01 21:21:34

A kerek születésnaposokat köszöntötték a nyugdíjasok


ajánlott cikk főképe

2020-04-16 12:24:16

Kovács Ottó lett a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségvezető


ajánlott cikk főképe

2020-05-11 19:52:38

Képviselők az épülő atlétikai centrumnál


ajánlott cikk főképe

2020-04-02 09:46:11

A járványügyi helyzet kezeléséről egyeztettek